Przetargi.pl
Zakup i dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 98-240 Szadek, Przatówek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 675 12 29 , fax. 43 675 12 29
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Przatówek 1 1
  98-240 Szadek, woj. łódzkie
  tel. 43 675 12 29, fax. 43 675 12 29
  REGON: 73014932300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dpsprzatowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy: Zakupu i dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek. Oznaczenie zadania za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15811000-6 2. Artykuły piekarnicze, stanowiące przedmiot zamówienia muszą w pochodzić z bieżącej produkcji oraz utrzymywać ustalone standardy jakościowe. 3. Zamawiający może zmniejszyć ilość oraz zakres zamawianego asortymentu w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania, w ilości nie przekraczającej jednak 20% wartości podanych w tabeli pkt 8. 4. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Przatówku odpowiedzialny za składanie zamówień, zamawia określone ilości asortymentu potrzebne w poszczególnych dniach tygodnia. Zamówienie sporządzane jest w formie pisemnej i przesyłane do realizującego faksem, pocztą elektroniczną w ustalony z Wykonawcą dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia telefonicznego. 5. Wykonawca dowozi zamówioną na dany dzień ilość i rodzaj asortymentu do siedziby zamawiającego swoim środkiem transportu do godziny: 730. 6. Płatności za zamówiony towar dokonuje się przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury. Wykonawca wystawia i doręcza Zamawiającemu fakturę za towar, najpóźniej dwa dni po jego dostarczeniu. 7. Wybór Wykonawcy nastąpi po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oferentów. 8. W wyborze oferty istotną będzie cena na wyszczególnione w poniższej tabeli artykuły: L.P. Nazwa asortymentu Jednostka miary Szacunkowe zapotrzebowanie na artykuł w okresie trwania umowy 1. Chleb zwykły krojony 0,60 kg szt. 10950 2. Chleb razowy 0,60 kg szt.1300 3. Bułki zwykłe 0,10 kg szt. 15800 4. Bułki kajzerki 0,06 kg szt. 980 5. Bułki maślane 0,10 kg szt. 2620 6. Bułka słodka, pączek 0,10 kg szt. 2400 7. Rogal 0,10 kg szt. 1700 8. Ciasto drożdżowe kg. 120
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dpsprzatowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach