Przetargi.pl
"Zakup i dostawa paliw płynnych w 2018 r.: benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy oraz olej opałowy dla potrzeb Gminy Jaśliska oraz Szkoły Podstawowej w Jaśliskach"

Gmina Jaśliska ogłasza przetarg

 • Adres: 38485 Jaśliska, Jaśliska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 431 05 81 , fax. 13 431 05 93
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaśliska
  Jaśliska 171
  38485 Jaśliska, woj. podkarpackie
  tel. 13 431 05 81, fax. 13 431 05 93
  REGON: 18051533900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasliska.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup i dostawa paliw płynnych w 2018 r.: benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy oraz olej opałowy dla potrzeb Gminy Jaśliska oraz Szkoły Podstawowej w Jaśliskach"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Zakup i dostawa paliw płynnych w 2018 r.: benzyna bezołowiowa 95, olej napędowy oraz olej opałowy dla potrzeb Gminy Jaśliska oraz Szkoły Podstawowej w Jaśliskach" Dokładny przedmiot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ. Charakterystyka jakościowa paliw została opisana w Załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Formularz oferty Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Pełnomocnictwo w oryginale lub kopi potwierdzonej za zgodnością w formie aktu notarialnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach