Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół w Seceminie.

Zespół Szkół w Seceminie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Koniecpolska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3556081 , fax. 034 3556079
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Seceminie
  ul. Koniecpolska 1 1
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. 034 3556081, fax. 034 3556079
  REGON: 26001820500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 dla Zespołu Szkół w Seceminie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Seceminie w ilości około 50 000 litrów Przedstawione ilości oleju opałowego są maksymalnymi ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy. Olej opałowy powinien spełniać polskie normy PN-C 96024 z 2001r., gatunek L1 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla oleju oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie materiały opałowe i posiadać parametry: - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg, - zawartość wody max. 200 mg/kg - gęstość w temp. 15 0 C max. 0,86 Mg/m3 - temperatura zapłonu powyżej 56 0 C - zawartość siarki max. 0,1% m/m. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, tj.:1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 5) spełnia warunki określone w SWIZ Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty metodą spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty /załącznik nr1/ należy załączyć: 1.aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii (kserokopia dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania) 2.koncesja na obrót paliwami ciekłymi dotycząca oleju opałowego; 3.oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy jw. - załącznik nr 2, załącznik nr 3 4.projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez upoważnioną do reprezentacji wykonawcy osobę z wykorzystaniem załącznika nr 4,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.secemin.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach