Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 771 002 , fax. 436 771 006
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziejowice
  ul. Wieluńska 6
  98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie
  tel. 436 771 002, fax. 436 771 006
  REGON: 73093459400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000l
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 160 000 l, nazywane w dalszej części „przedmiotem zamówienia”, o wartości opałowej średniej nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg, zawartości siarki palnej nie więcej niż 0,1%. Termin realizacji zamówienia od 01.11.2019 r. do 30.04.2021 r. w dostawach, każda w ilości od 2 500 l do 8 000 l. Dostawy realizowane będą w ciągu maksymalnie 48 godzin po złożeniu faxem zapotrzebowania przez Zamawiającego, środkiem transportu Wykonawcy. Miejscem dostawy jest: 1. Urząd Gminy w Sędziejowicach – ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice a) do 24 000 l – sezon 2019/2020 b) do 24 000 l – sezon 2020/2021 2.Zespół Szkół w Marzeninie – ul. Łaska 7, Marzenin, 98 – 160 Sędziejowice a)do 16 000 l – sezon 2019/2020 b) do 16 000 l – sezon 2020/2021 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach – ul. Powstańców 1863r. nr 6 a) do 40 000 l – sezon 2019/2020 b) do 40 000 l – sezon 2020/2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dział III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium według zasad określonych w dziale XII SIWZ - Wymagania dotyczące wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, gdy Wykonawca przedstawi aktualną koncesję udzieloną przez Prezesa Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 1. rozdziału VII SIWZ; b)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; c)Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; d)zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ, e)dowód wpłaty wadium,f)certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako środek dowodowy potwierdzający, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach