Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwie Józefin, Lipianki, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Zaosie.

Wójt Gminy Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 192 123 , fax. 447 192 129
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ujazd
  Plac Kościuszki 6
  97-225 Ujazd, woj. łódzkie
  tel. 447 192 123, fax. 447 192 129
  REGON: 55099900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.ujazd.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwie Józefin, Lipianki, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Zaosie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zagospodarowania terenu poprzez budowę elementów małej architektury o charakterze rekreacyjnym w sołectwie Józefin, Lipianki, Ojrzanów, Olszowa, Sangrodz, Zaosie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: 1) Część I Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 79/2 w m. Józefin - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia zabawowego, zamontowanie urządzenia zabawowego, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 2) Część II Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 położonej w m. Lipianki, obręb Lipianki - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 3) Część III Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr 71/2 w sołectwie Ojrzanów - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku tam gdzie jest to wymagane, montaż ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac . 4) Część IV Doposażenie siłowni zewnętrznej na działce ewid. 426/3 w m. Olszowa - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 5) Część V Doposażenie placu zabaw w m. Sangrodz na działkach o nr ewid. 583, 584, 585 - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzenia, montaż urządzenia służącego do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod montowane urządzenie, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 6) Część VI Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Sangrodz na działkach 584,585,612 - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 7) Część VII Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przylegającym do Świetlicy Wiejskiej w Zaosiu na działce 170/2 w sołectwie Zaosie - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. : przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, montaż urządzeń siłowni plenerowych oraz urządzeń zabawowych , montaż ławki, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach