Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Włodawa na lata 2021 - 2022

Gmina Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825721234 , fax. 825721234
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodawa
  ul. Jana Pawła II 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825721234, fax. 825721234
  REGON: 11019786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Włodawa na lata 2021 - 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Włodawa tj.: - Szkole Podstawowej w Orchówku, ul. Szkolna 35, Orchówek, 22-200 Włodawa - Szkole Podstawowej w Żukowie, Żuków125, 22-200 Włodawa - Szkole Podstawowej w Korolówce, Korolówka 84 A, 22-200 Włodawa - budynku będącym w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum Nr 2 we Włodawie, Okuninka 1, 22-200 Włodawa - świetlicy w Orchówku, ul. Wesoła 10, 22-200 Włodawa - świetlicy w Różance, Różanka 13 , 22-200 Włodawa - świetlicy w Sobiborze, Sobibór 39A, 22-200 Włodawa - świetlicy w Krasówce, Krasówka 43, 22-200 Włodawa - świetlicy w Żukowie, Żuków 27, 22-200 Włodawa - świetlica w Szumince, Szuminka , 22-200 Włodawa Szczegółowe terminy dostaw oraz ilość zamawianego paliwa będą uzgadniane w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem poszczególnych jednostek budżetowych w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem. 2. Parametry oleju opałowego: - olej opałowy lekki - wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - gęstość w temperaturze 15°C – max 860 g/ml - temperatura zapłonu – min 56°C - lepkość kinetyczna w 20°C – max 6,0 mm2/s - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałość dest. – max 0,30 - zawartość siarki nie więcej niż – 0,20% (m/m) - zawartość wody nie więcej niż – 200 mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg - oznaczenie pozostałości po spopieleniu 0,01%(m/m) - skład frakcyjny: a) do temperatury 250°C – max 65% (V/V) b) do temperatury – min 85% (V/V) - temperatura płynięcia – n.w-20°C Proszę o dołączenie odpisu ze świadectwa jakości. 3. Ilość zamawianego oleju: 85 000 litrów Podana ilość są wielkością szacunkową, ustaloną na podstawie ilości zakupionego oleju w latach 2019 - 2020. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu oleju w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększania w okresie realizacji umowy o nie więcej niż 30 % w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowej ilości oleju na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach