Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo na lata 2021-2022

Gmina Jeleniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 683 022 , fax. 875 683 022
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeleniewo
  ul. Słoneczna 3
  16-404 Jeleniewo, woj. podlaskie
  tel. 875 683 022, fax. 875 683 022
  REGON: 79067089800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo na lata 2021-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2022, tj.: - Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – około 57.000 l; - Urzędu Gminy w Jeleniewie - około 16.000 l + 5.000 l (do kotłowni po byłej szkole podstawowej w Gulbieniszkach) - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie - około 27.000 l Łącznie: - Olej napędowy grzewczy w ilości - około 105.000 l 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1 Parametry oleju zgodne z normą PN-C-96024:2011 dla L1: - gęstość w temp.15 0C - max do 0.86 g/ml - temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 ºC - temperatura płynięcia nie wyższa niż – (-20 ºC) - lepkość kinematyczna w temp. 20 ºC – nie większa niż 6,00 mm2/s - wartość opałowa - minimum do 42 600 kJ/kg - zawartość siarki - max do 0,1 % - zawartość zanieczyszczeń stałych - nie większa niż 24 mg/kg - zawartość wody - nie większa niż 200 mg/kg 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport, załadunek i rozładunek oleju na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. 3. Zamawiający kupuje konkretne ilości oleju napędowego grzewczego w litrach w temperaturze rzeczywistej, zgodnie ze wskazaniem zalegalizowanego układu pomiarowego w samochodzie za cenę ustaloną w SIWZ oraz umowie, bez żadnych dodatkowych przeliczeń. Wykonawca w zaoferowanej marży lub upuście musi uwzględniać różnice pomiędzy temperaturą rzeczywistą wydawanego paliwa, a temperaturą referencyjną +15 °C stosowaną przez producentów oleju napędowego grzewczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach