Przetargi.pl
Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 470 160 , fax. 627 470 161
 • Data zamieszczenia: 2022-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
  ul. Wrocławska 39
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 470 160, fax. 627 470 161
  REGON: 33408830000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopsjarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie w okresie od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rodzaj zamawianych produktów (towaru) oraz ich przewidywana ilość określone zostały w załączniku nr 1 do formularza „Oferta”, tj. formularzu cenowo – ofertowym stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy żywności (mięso, wędliny, drób) podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista liczba dostawy towarów może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia dostawy towarów. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Ilości towarów podane w załączniku nr 1 do formularza „Oferta” (formularz cenowo – ofertowy) to ilości szacowane. W zależności od potrzeb Zamawiającego faktyczna ilość zamówienia w ciągu trwania umowy może być mniejsza lub większa. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny asortyment wymieniony w formularzu cenowo - ofertowym (załącznik nr 1 do formularza „Oferta”). Wykonawca składa ofertę na wszystkie produkty wymienione w formularzu cenowo – ofertowym (zał. nr 1A do SIWZ). Wszystkie produkty muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1252). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wszystkie wymagania w zakresie środków transportu, określone w rozdz. IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 30.04.2004r. nr 139.1). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach