Przetargi.pl
Zakup i dostawa miału węglowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie nr 17, 63-810 Borek Wlkp. od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-810 Zimnowoda, Zimnowoda 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5716683 , fax. 065 5716683
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Zimnowoda 17 17
  63-810 Zimnowoda, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5716683, fax. 065 5716683
  REGON: 00029171800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpszimnowoda.nbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa miału węglowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie nr 17, 63-810 Borek Wlkp. od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa miału węglowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie nr 17, 63-810 Borek Wlkp. od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. - w ilości 150 ton. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia. Miał węglowy winien spełniać wymienione parametry jakościowe: a) miał węglowy MI typ 32.1 kl. 25/12 b) wartość opałowa min: 23 MJ/kg c) zawartość popiołu do 15 % d) zawartość siarki do 0,5 %. Certyfikat jakości węgla winien być dostarczony razem z dostawą miału węglowego. Adresy kotłowni, do których będzie dostarczany miał węglowy: 1.Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie 17, 63-810 Borek Wlkp. 2.Mieszkanie Grupowe w Bruczkowie, Bruczków 3, 63-810 Borek Wlkp. 3.Pałac w Bruczkowie, Bruczków 2, 63-810 Borek Wlkp. Przewidywana ilość zakupywanego opału to około 16 t/miesiąc. Jednorazowa dostawa opału w ilości minimum 3 tony. Dostawa winna nastąpić w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpszimnowoda.nbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach