Przetargi.pl
dostawa i uruchomienie skanera dziełowego kolorowego o obszarze skanowania nie mniejszym niż format A1 oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i administracji dostarczonego urządzenia

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 851 86 01 , fax. 61 856 04 56
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydawnictwo Miejskie Posnania
  ul. Ratajczaka 44 44
  61-728 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 851 86 01, fax. 61 856 04 56
  REGON: 30160559800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i uruchomienie skanera dziełowego kolorowego o obszarze skanowania nie mniejszym niż format A1 oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i administracji dostarczonego urządzenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa i uruchomienie skanera dziełowego kolorowego o obszarze skanowania nie mniejszym niż format A1 oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i administracji dostarczonego urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.poznan.pl (zakładka WMP na BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach