Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-121 Rudno, ul. Szkolna 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 11 07 , fax. 58 536 11 07
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
  ul. Szkolna 4 4
  83-121 Rudno, woj. pomorskie
  tel. 58 536 11 07, fax. 58 536 11 07
  REGON: 19096791500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA MEBLI SZKOLNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W RUDNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli szkolnych oraz dywanów na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Zakres zamówienia obejmuje dostawę dla mebli dla sal lekcyjnych, , szatni, pokoju nauczycielskiego, gabinetu pielęgniarki, biblioteki, dywany do sal lekcyjnych i inne elementy wyposażenia sal (tablice ścieralne, lustra itp.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawiane przedstawione zostały w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ . Oferowane meble szkolne muszą być fabrycznie nowe, sprawne i gotowe do eksploatacji. Meble szkolne muszą spełniać normy europejskie w zakresie wytrzymałości, stabilności i sztywności oraz posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty oraz gwarancję na okres 12 miesięcy. Wszystkie parametry podane przez Zamawiającego, należy traktować jako wskazanie wymaganego poziomu technicznego i eksploatacyjnego zamawianych mebli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391600001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudno.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach