Przetargi.pl
Prace modernizacyjne pokrycia dachowego na budynku Warsztatów, budynku Administracyjno-Socjalnym Warsztatów, wykonanie opasek i podjazdu z kostki betonowej, wykonanie studzienki kanalizacyjnej dla SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/70/13

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8635249 , fax. 059 8635249
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8635249, fax. 059 8635249
  REGON: 77090150500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace modernizacyjne pokrycia dachowego na budynku Warsztatów, budynku Administracyjno-Socjalnym Warsztatów, wykonanie opasek i podjazdu z kostki betonowej, wykonanie studzienki kanalizacyjnej dla SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/70/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1.1. Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach: Administracyjno - Socjalnym Warsztatów, Warsztatu Mechanicznego wraz z pracami przygotowawczymi. 1.2. Wykonanie opasek z kostki betonowej wokół budynków: Hydroforni (Archiwum) + podjazd , Warsztatów, budynku Bakteriologii i Histopatologii wraz z pracami przygotowawczymi 1.3. Likwidacja starej i wykonanie nowej studzienki kanalizacyjnej z wymianą odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną