Przetargi.pl
Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w ilościach, asortymencie i o wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. Liczba części (pakietów): 4; 2. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 5 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze; lub b) zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego; oraz c) zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) – w przypadku złożenia oferty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach