Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla potrzeb tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15530 Białystok, ul. Baranowicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0 85 743 34 65 , fax. 0 85 743 35 75
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
  ul. Baranowicka 203
  15530 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0 85 743 34 65, fax. 0 85 743 35 75
  REGON: 29285300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.białystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla potrzeb tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45.000 litrów do kotłowni filii tutejszego Domu w miejscowości Bobrowa – 12 km od Białegostoku, kierunek Bobrowniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają niezbędne pozwolenie na prowadzenie działalności dotyczącej handlu paliwami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, b) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę wskazane zgodnie z zapisem części X do SIWZ, c) wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) uzupełniony o dane wykonawcy i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (każda strona umowy powinna być zaparafowana), d) poświadczenie o obowiązującej cenie oleju w dniu 16.01.2019r. e) wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – klauzula rodo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach