Przetargi.pl
Zakup i dostawa kruszywa wapiennego wraz z jego transportem i wyładunkiem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Chełmno

Gmina Chełmno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 861 540 , fax. 566 861 540
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmno
  ul. Dworcowa 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 861 540, fax. 566 861 540
  REGON: 87111849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmno.ug.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kruszywa wapiennego wraz z jego transportem i wyładunkiem, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Chełmno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego w celu wykonania remontu dróg w Gminie Chełmno. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek kruszywa w ilości 1 800 ton z możliwością zwiększenia o 10%. 3.2. Kruszywo ma spełniać poniższe parametry - kruszywo o frakcji 0-31,5 mm 3.3. Zakres prac: dostawa kruszywa do miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Chełmno wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie odpowiedniego materiału oraz równomierne rozsypanie na wskazane miejsce pojazdami samowyładowczymi o ładowności od 18 do 27 ton każdy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres prac i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny wykonanych prac w poszczególnych sołectwach przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego. Cena jednostkowa brutto (za 1 tonę kruszywa) jest stała, niezależnie od odległości i ilości dowozu. Kruszywo, musi spełniać wymagania określone w ust. 3.2. 3.4. W trakcie wykonywania usług Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa. 3.6. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. 3.7. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. 3.8. Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, odpowiadające normie PN-EN 13242 lub równoważnej. 3.9. Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie przy odbiorze dostaw. W przypadku wątpliwości co do jakości towaru wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm, to ww badanie będzie wykonane na koszt Wykonawcy. Jeśli badany towar będzie spełniał normy PN-EN 13242 lub równoważnej badanie będzie wykonane na koszt Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 3) w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach