Przetargi.pl
DOSTAWA OSPRZĘTU SIECIOWEGO I/LUB CZĘŚCI IZOLATORA SEKCYJNEGO I/LUB URZĄDZENIA NAPRĘŻAJĄCEGO I/LUB IZOLATORA SEKCYJNEGO

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OSPRZĘTU SIECIOWEGO I/LUB CZĘŚCI IZOLATORA SEKCYJNEGO I/LUB URZĄDZENIA NAPRĘŻAJĄCEGO I/LUB IZOLATORA SEKCYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – Dostawa osprzętu sieciowego tramwajowego, Zadanie 2 – Dostawa części izolatora sekcyjnego, Zadanie 3 – Dostawa urządzenia naprężającego, Zadanie 4 – Dostawa izolatora sekcyjnego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, dobrej jakości .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31340000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępne,o którym mowa w Sekcji III.3), jest jednocześnie oświadczeniem ostatecznym. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 uPzp.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie na podstawie art. 23 uPzp (np. spółki cywilne, konsorcja), oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w Sekcji III.3. 6.Oświadczenia składane są w oryginale. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach