Przetargi.pl
Zakup i dostawa kombajnu zbożowego oraz prasy zwijającej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, ul. Augusta Zamojskiego 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3560017 , fax. 83 3560017
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
  ul. Augusta Zamojskiego 4 4
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  tel. 83 3560017, fax. 83 3560017
  REGON: 00009445500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrjablon.pl; www.zsckrjablon.ebip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa Trzeciego Stopnia prowadzona przez MRiRW w Warszawie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa kombajnu zbożowego oraz prasy zwijającej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do ZSCKR w Jabłoniu, na adres ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń: Część 1: fabrycznie nowego kombajnu zbożowego z zespołem żniwnym o szerokości 3,90- 4,20 m (szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1); Część 2: fabrycznie nowej prasy zwijającej stałokomorowo- łańcuchowej o wymiarach zwijanych bel: średnica 1,2 m, szerokość 1,20 m (szczegółowa specyfikacja w załączniku nr 1);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 163000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckrjablon.pl; www.zsckrjablon.ebip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach