Przetargi.pl
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6773333 , fax. 084 6386669
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6773333, fax. 084 6386669
  REGON: 00605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest niżej wymieniony sprzęt rehabilitacyjny: 1. Rotor elektryczny - 2 szt. w tym: A/ Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej w pozycji siedzącej - 1 szt. B/ Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej w pozycji leżącej - 1 szt. 2. Stół pionizujący z elektryczną regulacją - 1 szt. 3. Rower rehabilitacyjny stacjonarny elektromagnetyczny - 1 szt. 4. Szyna elektromagnetyczna do ćwiczeń biernych kończyny górnej - 1 szt. 5. Szyna elektromagnetyczna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej - 1 szt. 6. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - 1 szt. 7. Aparat do krioterapii dwutlenkiem węgla - 1 szt. 8. Aparat do ultradźwięków - 1 szt. 9. Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii - 4 szt. 10. Laser biostymulacyjny ze skanerem - 1 szt. Dokładny opis wymienionego powyżej sprzętu rehabilitacyjnego jest zawarty w zestawieniu wymaganych parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach