Przetargi.pl
Zakup i dostawa implantów aparatu słuchowego

PS ZOZ WCM Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2017-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PS ZOZ WCM Opole
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 530512391
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa implantów aparatu słuchowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Implanty aparatu słuchowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33185300-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach