Przetargi.pl
Zakup i dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 625 05 00 , fax. 089 625 05 59
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Mickiewicza 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 625 05 00, fax. 089 625 05 59
  REGON: 30656100000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i sprzedaż gazów medycznych przez Wykonawcę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 2. Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach nr 2 dołączonym do SIWZ 3. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy w granicach cen ofertowych w danym zakresie. 4. Zamówienie zostało podzielone na 3 pakietów/części – zgodnie z załącznikiem nr 2 5. Oferowane gazy medyczne powinny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu, oraz spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej 6. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w formularzu cenowym lub o wyższych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I Tlen, Podtlenek Azotu, Dwutlenek Węgla, Powietrze 5150,00 zł – (Pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) Część II Azot Ciekły - 615,00 (sześćset piętnaście złotych) Część III Mieszanina Podtlenku Azotu z Tlenem 50/50 – 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu gazami medycznymi jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach