Przetargi.pl
Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży do szkoły

Gmina Wymiarki ogłasza przetarg

 • Adres: 68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 360 40 45 , fax. 0-68 360 40 62
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wymiarki
  ul. Księcia Witolda 5
  68-131 Wymiarki, woj. lubuskie
  tel. 0-68 360 40 45, fax. 0-68 360 40 62
  REGON: 97077047400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wymiarki.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży do szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży do szkoły wykonanego z należytą starannością, niestanowiącego przedmiotu ekspozycji, sprawnego technicznie, wolnego od usterek i wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, niestanowiącego przedmiotu zabezpieczenia ani przedmiotu żadnego będącego w toku postępowania, kompletnego i gotowego do eksploatacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach