Przetargi.pl
Zakup i dostawa drutu do prasy belującej znajdującej się w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Komunalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 34 11 w. 301 , fax. 15 842 19 50
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  Komunalna 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 34 11 w. 301, fax. 15 842 19 50
  REGON: 83003621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.stalowa-wola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa drutu do prasy belującej znajdującej się w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drutu do prasy belującej znajdującej się w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe parametry techniczne: drut do prasy belującej Unotech, wykonany ze stali o gatunku C4D1 lub 1006; średnica drutu 3,50 mm ± 0,05; zrywalność – wytrzymałość na rozciąganie 350-400 N/mm2, drut miękkoodpuszczany, nasycony powierzchniowo olejem; Normy PN-EN 10016. Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej; drut do prasy belującej w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 60-70 cm, do 400 kg/krąg. Przedmiot zamówienia musi być pakowany na paletach w sposób uniemożliwiający rozsypanie, przemieszczenie się szpul podczas załadunku, transportu i rozładunku. Rozładunek nastąpi siłami Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do terminowej dostawy drutu, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w godz. od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy wyniesie 8 000 kg. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym z dwudniowym wyprzedzeniem. Pozostała ilość dostawy przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt Wykonawcy. Miejsce dostawy: Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK), ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebadania każdorazowej partii dostarczonego drutu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, które musi być udzielone na piśmie i podpisane przez osoby wymienione w aktualnym rejestrze lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Załączenie pełnomocnictwa w formie kserokopii, na której widnieją podpisy samego umocowanego nie zostanie uznane za ważne;2) zaleca się, aby dokument pełnomocnictwa w swej treści zawierał co najmniej: a) zakres umocowania, b) okres ważności pełnomocnictwa, c) w treści pełnomocnictwa powinna być uregulowana kwestia substytucji, tj. uprawnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw. Zgodnie z art. 106 Kodeksu cywilnego, pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy, lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wolą mocodawcy jest, aby jego pełnomocnik był uprawniony do upoważniania innych osób do reprezentowania go, należy to wyraźnie zaznaczyć w treści pełnomocnictwa, d) datę wystawienia pełnomocnictwa celem uniknięcia wątpliwości, od jakiego momentu pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności określonych w treści pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz swego mocodawcy. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach