Przetargi.pl
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Przebudowa ul. Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659”

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, Ratuszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 838 100, , fax. 146 838 161
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  Ratuszowa 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 838 100, , fax. 146 838 161
  REGON: 8722230742
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Przebudowa ul. Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Robota budowlana polegająca na budowie drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz o długości ok. 60 m wraz z przepustem pod drogą na rowie „Budzisz – boczny” stanowiącym dopływ do potoku Budzisz. Droga wewnętrzna ma na celu skomunikowanie działki nr 659 z drogą publiczną – ul. Budzisz. Jezdnia drogi o szerokości 5,50 m( 6,50 m wraz z poszerzeniem łuku kołowego w planie) posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej (gr. 8 cm). Na całej długości drogi zaprojektowano również chodnik z kostki betonowej dla pieszych o szerokości 2,00 m. W km 0+047,75 drogi wewnętrznej zaprojektowano przepust żelbetowy o długości 10 m i wymiarach w świetle 1,50 x 1,50 m dla zapewnienia przepływu wody w rowie. Przy przepuście zaprojektowano bariery ochronne „barieroporęcze” oraz zaprojektowano na odc. chodnika położonego powyżej 0,50 m od poziomu istniejącego terenu balustradę o wysokości 1,10 m. Odprowadzenie wód opadowo roztopowych z projektowanej inwestycji odbywać się będzie powierzchniowo na działkę inwestora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3 000, 00 zł słownie: trzy tysiące złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach