Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich - zadanie częściowe nr 4 - Zakup oraz dostawa warzyw i owoców

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Kościuszki 29
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7631127 , fax. 95 7631127
 • Data zamieszczenia: 2014-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Kościuszki 29 29
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 95 7631127, fax. 95 7631127
  REGON: 00022958200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liceumstrzelce.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich - zadanie częściowe nr 4 - Zakup oraz dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 29 66-500 Strzelce Krajeńskie., realizowana w okresie do 31 grudnia 2014 r.Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy do siedziby Zamawiającego produkty spożywcze, przystosowanym do tego środkiem transportu i na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach, jaka wynikała będzie z aktualnego zamówienia, dostosowanego do bieżących potrzeb Zamawiającego. W cenie dostawy Wykonawca winien uwzględnić również rozładunek zamówionych produktów. Zamówienia składane będą przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dni robocze, w formie telefonicznej lub pisemnej. Dostawa następowała będzie w ustalonych terminach i godzinach, zmiana godziny dostawy dopuszczalna jest tylko po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o ile nie zakłóci to pracy stołówki szkolnej.Z czynności dostawy sporządzony zostanie protokół odbioru, wskazujący produkty oraz ilości poszczególnych pozycji. Wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego podczas odbioru produktów żywnościowych dokona sprawdzenia zgodności zamówienia z dostarczonymi produktami (ilością i jakością dostarczonych produktów) i potwierdzi dostawę podpisem. Podpisany protokół odbioru dostawy stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia rachunku/faktury częściowej za wykonaną część dostawy.W przypadku stwierdzenia wadliwej partii dostawy, na protokole odbioru sporządzana jest notatka wskazująca wady produktów i określenie ilościowe dostarczonych wadliwych produktów, a także termin dostarczenia wolnych od wad produktów spożywczych, który nie zakłóci prawidłowej pracy stołówki szkolnej. Koszt dostarczenia brakujących produktów pokrywa Wykonawca.Wszystkie produkty żywnościowe powinny spełniać minimalne wymogi wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu ofertowym, powinny być dostarczone bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie, a ponadto wszystkie powinny posiadać termin przydatności do spożycia uwzględniający okres, na jaki będą dostarczone. Dostarczone produkty powinny spełniać najwyższe normy jakościowe, wagowe wymagane dla danej grupy asortymentu oraz wymogi sanitarno-epidemiologiczne konieczne do zapewnienia higieny przy dostawach artykułów spożywczych wymagających chłodzenia i niewymagających chłodzenia. Wszystkie produkty powinny posiadać, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunkach przechowywania, terminie przydatności do spożycia, a także spełniać wszystkie inne przepisami wymogi dotyczące właściwości, sposobu przygotowania, przechowywania i dostarczenia do Zamawiającego. Wszyscy dysponenci i kierowcy dostarczający zamówione produkty spożywcze powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania podczas dostawy stosownego dokumentu.Podane poszczególne ceny towarów nie podlegają waloryzacji przez cały okres realizacji umowy.Wykonawca składając ofertę gwarantuje Zamawiającemu, iż dostarczone produkty będą odpowiadały m.in. przepisom : ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.),ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na produkty spożywcze - co najmniej identycznych pod względem składu, właściwości odżywczych, parametrów smakowych, terminu przydatności do spożycia itp.Zadanie częściowe nr 4 - Zakup oraz dostawa warzyw i owoców.W ramach zamówienia planuje się zakup oraz dostawę warzyw i owoców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1D do SIWZ. Zamówienie składane będzie jeden raz w tygodniu w każdy piątek lub - w przypadku gdy ten będzie dniem wolnym dla szkoły - w poprzedni dzień roboczy, w godzinach od 7:00 do 12:00 na następny tydzień żywieniowy. Wykonawca winien dostarczyć produkty w ustalonym terminie w godzinach od 7:00 do 14:00. Zamówienie obejmowało będzie kolejny tydzień żywieniowy. UWAGA Przyjęte do przeprowadzenia zamówienia publicznego przez Zamawiającego, ilości poszczególnych dostaw są wielkościami prognozowanymi, zmiana zakresu ilościowego dostaw nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy. Formularze ofertowe zawierają maksymalną ilość produktów żywnościowych, jaka łącznie przez cały okres trwania umowy może zostać zamówiona. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zamówienia mniejszej ilości produktów, w zależności od ilości osób żywionych w danym okresie. W okresie trwania umowy uwzględniono przerwy wakacyjne, świąteczne, ferie zimowe oraz inne dni, podczas, których stołówka szkolna nie wydaje posiłków, w związku z czym nie będą realizowane zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.liceumstrzelce.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach