Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Połańcu – mięso i drób

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 1 W POŁAŃCU ogłasza przetarg

 • Adres: 28-230 Połaniec, ul. Generała Antoniego Madalińskiego 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 865 09 16
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 1 W POŁAŃCU
  ul. Generała Antoniego Madalińskiego 1
  28-230 Połaniec, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 865 09 16
  REGON: 830258084
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Połańcu – mięso i drób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: mięs i wędlin do Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, Filii nr 1 ul. Żapniowska 1 oraz Filii nr 2 ul. Kościelna 9, od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym.2. Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią SWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodne z wykazem ujętym w formularzu lub produkty równoważne - wskazania jego cech jednostkowych.3. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory (smak, zapach, barwa estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda zamawiający (informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać w uwagach).4. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Tak więc ilości podane w załączniku są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.5. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie, faksem lub pocztą internetową przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw lub w formie dostawy dodatkowej w dniu złożenia zamówienia. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej. Towar należy dostarczać w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 10:00 we wskazanym przez zamawiającego dniu, mięso i wędliny nie mrożone codziennie w dni robocze w godzinach 7:00 – 8:00.6. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.7. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).8. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych produktów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te produkty odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie produktów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.13. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności powinno nastąpić w ofercie.14. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.Wymagania dodatkowe:15. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: drobiu do Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, Filii nr 1 ul. Żapniowska 1 oraz Filii nr 2 ul. Kościelna 9, od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym.2. Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią SWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły spożywcze, zgodne z wykazem ujętym w formularzu lub produkty równoważne - wskazania jego cech jednostkowych.3. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory (smak, zapach, barwa estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. Pojemność, gramatura produktu nie może odbiegać od pojemności gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie wynosić ilość jaką żąda zamawiający (informację o wyższej lub niższej gramaturze należy podać w uwagach).4. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Tak więc ilości podane w załączniku są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości żywionych dzieci. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.5. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie, faksem lub pocztą internetową przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw lub w formie dostawy dodatkowej w dniu złożenia zamówienia. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej. Towar należy dostarczać w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 10:00 we wskazanym przez zamawiającego dniu, mięso i wędliny nie mrożone codziennie w dni robocze w godzinach 7:00 – 8:00.6. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.7. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).8. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych produktów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te produkty odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie produktów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.13. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności powinno nastąpić w ofercie.14. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.Wymagania dodatkowe:15. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach