Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kije

Gmina Kije ogłasza przetarg

 • Adres: 28-404 Kije, Szkolna, 19
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kije
  Szkolna, 19
  28-404 Kije, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010085
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kije.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kije
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do ściany istniejących budynków. Zakresinwestycji obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawauzgodnień, pozwoleń, decyzji, dla każdej miejscowości osobno, jak i wszelkich prac budowlano - montażowych napodstawie robót opisanych w PFU oraz innych koniecznych do prawidłowej realizacji. Długość planowanej siecikanalizacyjnej: grawitacyjnej -ok 14 km, tłocznej -ok 7 km, przyłącza ok. 130 szt., przepompownie: ok. 6 szt.Rodzaj zamówienia: robota budowlana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robótbudowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kije.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do 23.02.2023 r.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BS Pińczów O/Kije pod numerem 96 8509 0002 2003 0015 2392 0003.5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, NIP 662-17-36-367, REGON 2910100852) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) termin ważności gwarancji/poręczenia,5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p..7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.8. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p., zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1–5 p.z.p.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:a) posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 5.000.000 złorazb) posiadali środki finansowe w wysokości min. 4.000.000 zł lub posiadali zdolność kredytową na kwotę min. 5.000.000 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej wartość każdej z opisanych powyżej robót budowlanych musi wynosić min. 3.000.000 zł brutto;b) dysponowali kierownikiem budowy, który posiada:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,oraz- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonywaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646, z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach