Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTARCZENIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM MIEJSKIM 4x2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WESOŁEJ

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
  1 Praskiego Pułku 33
  05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTARCZENIE ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM MIEJSKIM 4x2 DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WESOŁEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem miejskim (PN-EN 1846 M-1-6-3000-8/1600-1) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej. Pojazd powinien być fabrycznie nowy. Silnik i podwozie z kabiną sześcioosobową pochodzące od tego samego producenta. Pojazd powinien posiadać podwozie z napędem miejskim 4x2, zabudowę pożarniczą aluminiowo-kompozytową odporną na korozję, zbiornik wody o pojemności minimum 3m3, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, urządzenie szybkiego natarcia, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze. Pojazd winien spełniać wymagania: • ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ), • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), • rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594) • normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 19 000,- zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto OSP w Wesołej - Nr konta: 30 8019 1010 2002 0001 5614 0001 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium (oryginał) wnoszone w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 (dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby), 2. Informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 8 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 3. Dowód wniesienia wadium w wysokości 19 000,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach