Przetargi.pl
MODERNIZACJA AKUSTYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ DUŻEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173, UL. TRAKT BRZESKI 18

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
  1 Praskiego Pułku 33
  05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA AKUSTYCZNA SALI GIMNASTYCZNEJ DUŻEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173, UL. TRAKT BRZESKI 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja akustyczna dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Do zakresu prac związanych z powyższym zadaniem należy wykonanie modernizacji akustycznej dużej sali gimnastycznej o powierzchni ok. 330 m2 – poprzez redukcję pogłosu do optymalnych, wyznaczonych w normach wartości czasu pogłosu i zrozumiałości mowy oraz aranżację wizualną pomieszczeń. Funkcja pomieszczeń pozostaje bez zmian. Celem prac jest podniesienie standardów nauki i pracy w polskich placówkach edukacyjnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz poprawa warunków funkcjonalnych i podwyższenia komfortu akustycznego i wizualnego użytkowników. Dopuszczalne wartości czasu pogłosu wg normy PN-B-02151-4 dla sal gimnastycznych to 1,5 sekundy. Projektowane systemy akustyczne pozwoliły obniżyć istniejący czas pogłosu. Sufit podwieszany zaprojektowano na całej powierzchni sali na wysokości 690 cm (zakrywający konstrukcję dachu). Konstrukcja paneli musi być dostosowana do funkcji pomieszczenia – odporna na uderzenia – dedykowana do sal sportowych. Należy przewidzieć systemowe elementy blokujące płyty i uniemożliwiające ich naruszenie, wypadnięcie podczas mechanicznego kontaktu. Do obliczeń przyjęto, że oprawy montowane w suficie zajmą ok. 5%. Do obliczeń akustycznych przyjęto jako referencyjne płyty akustyczne Ecophon. Należy zastosować materiał akustyczny o parametrach technicznych i akustycznych nie gorszych niż przyjęte do obliczeń Należy wykonać konstrukcję pośrednią, która będzie wyznaczać podziały dopasowane do maksymalnego rozstawu wieszaków sufitu podwieszanego projektowanego na Sali gimnastycznej. Obecny rozstaw belek ma zbyt dużą rozpiętość. Sama konstrukcja pośrednia ma ciężar około 5 kg/m2 (waga może się wahać w zależności od doboru profili). Siatkę podkonstrukcji pośredniej wyznaczono w projekcie 120 cm x 120 cm. Należy jednak dostosować ją do wybranego systemu paneli akustycznych i wykonać ją zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewniając należytą sztywność i prawidłowe przenoszenie ciężaru sufitu podwieszonego. Należy zastosować oprawy oświetleniowe przeznaczone do pomieszczeń sportowych, odporne na uderzenia piłką. Typ opraw musi być przystosowany do montażu w suficie modułowym z widoczną konstrukcją nośną oraz w suficie gipsowo-kartonowym. Obudowa wykonana z blachy stalowej, odbłyśnik aluminiowy, siatka ochronna. Należy zachować integrację opraw lamp z płaszczyzną sufitu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 7 900,- zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium (oryginał) wnoszone w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 2. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 (oryginał dokumentu składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby), 3. dowód wniesienia wadium w wysokości 7 900,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach