Przetargi.pl
zakup i dostarczanie leków 22 Pakiety

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533 , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  ul. Raciborska 26
  40074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, fax. 322 514 533
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostarczanie leków 22 Pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 22 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce, natomiast umieszczona nazwa handlowa jest jedynie egzemplifikacją, podaną celem usystematyzowania katalogu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 33600000-6 produkty farmaceutyczne 33141110-4 opatrunki Wymagania: 1. Ilości zamawianego produktu leczniczego mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku. 2. Produkt leczniczy musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie produktu leczniczego cykliczną dostawę produktu leczniczego na wezwanie Zamawiającego do Apteki Szpitalnej, w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.: a) cito – maksymalnie do 24 godzin b) planowe – do 48 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego pisemnie przesłanego faxem bądź elektronicznie. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień pisemnie przesłanych faxem bądź elektronicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dokona interwencyjnego zakupu produktu leczniczego, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a wynikającą z umowy. 7. Zamawiający wymaga, żeby leki będące przedmiotem niniejszego postępowania były lekami znajdującymi się na liście – wykazie leków refundowanych (w zakresie leków, których to dotyczy) i umożliwiały Zamawiającemu sprawozdanie do NFZ terapii z ich użyciem (wykorzystaniem), rozumianej jako dokonanie przez Płatnika-NFZ pokrycia kosztów leczenia. Informacja dotycząca równoważnika: 1. W Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, w kolumnie „Nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania równoważnika oferowanego przez Wykonawcę” dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania. 2. Zamawiający dopuszcza lek równoważny pod warunkiem, że będzie możliwa refundacja kosztów leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 3. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 4. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa nie zostanie uwzględniony. 5. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego równoważnego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa oraz w Załączniku Nr 2A do SIWZ – Oferta Cenowa-Podsumowanie, w kolumnach pn.:  „Cena jednostkowa netto”  „Wartość netto”  „Wartość brutto” należy podać wartości dotyczące zaoferowanego produktu leczniczego równoważnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety. W przypadku, w którym Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż jeden z Pakietów, zostanie zawarta jedna umowa, w której każdy Pakiet stanowić będzie niezależny element, którego dotyczyć będą wszystkie jej postanowienia, włącznie z możliwością jej rozwiązania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w zakresie Pakietów od Nr 1-8, 10-22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w zakresie Pakietu Nr 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu jest wymagane wadium. Wartość wadium w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 22 została określona w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczy kopię Świadectw Rejestracji. 2. W zakresie Pakietów dotyczących leków onkologicznych należy dołączyć kartę charakterystyki leku, a w przypadku leku onkologicznego w postaci iniekcji – z uwzględnieniem informacji o trwałości leku po otwarciu fiolki i po rozpuszczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach