Przetargi.pl
Zakup gadżetów promocyjnych

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2016-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup gadżetów promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup gadżetów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 34 A - Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki) w ilościach: Kolrowanka z czarowniczkami - 1000 sztuk; Koszulka czarna męska - 100 sztuk; Koszulka czarna damska - 100 sztuk; Długopis - 1000 sztuk; Koszulka biała męska - 200 sztuk; Smycz - 200 sztuk; Torba sportowa - 100 sztuk; Ręcznik - 200 sztuk. 2.Do zadań Wykonawcy będzie należało naniesienie na produkty oznaczeń, tj. napisów oraz logo zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonych dla poszczególnych pozycji w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Wzory logo zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ metody nanoszenia oznaczeń produktów lub metody równoważnej. Naniesione odpowiednią metodą oznaczenie musi być wysokiej jakości, tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów zarysowań, ubytków farby, ubytków w hafcie lub kształcie. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gramatura bawełny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach