Przetargi.pl
Dostawa gadżetu promocyjnego

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gadżetu promocyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez zamawiającego gadżetu promocyjnego tj. chusty bandamki wraz z jego dostarczeniem i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego Kielce, ul. Paderewskiego 34 A w ilości 5000 sztuk; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w w/w załączniku do SIWZ. 3.W Załączniku nr 1 do SIWZ zamawiający obok opisu produktu zamieścił zdjęcia, które mają jedynie charakter przykładowy i poglądowy (pomocniczy), umożliwiający wykonawcy łatwiejszy dobór odpowiedniego artykułu. 4.Do zadań Wykonawcy będzie należało naniesienie na produkt herbu zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do SIWZ oraz napisu Świętokrzyskie, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi szczegółowo w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5.Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ metody nanoszenia oznaczeń produktów lub metody równoważnej. Naniesione odpowiednią metodą oznaczenie musi być wysokiej jakości, tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów zarysowań, ubytków lub kształcie. 6.Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 7.W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 8. Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 3 dni robocze licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach