Przetargi.pl
„Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Jasienica Rosielna”

Gmina Jasienica Rosielna ogłasza przetarg

 • Adres: 36-220 Jasienica Rosielna, Jasienica Rosielna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 306 033, , fax. 134 306 033
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica Rosielna
  Jasienica Rosielna 240
  36-220 Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie
  tel. 134 306 033, , fax. 134 306 033
  REGON: 686-15-76-360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jasienicarosielna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Jasienica Rosielna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej- Ochotniczej Strazy Pożarnej w Jasienicy Rosielnej. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania okreslone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach