Przetargi.pl
Zakup fabrycznie nowego samochodu typu Mikrobus, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Dobry Dom w Woli Zarzyckiej w ramach program p.n. Wyrównywania różnić między regionami II - obszar D, współfinansowanego ze środków PFRON.

Stowarzyszenie "Dobry Dom" ogłasza przetarg

 • Adres: 37-311 Wola Żarczycka, Wola Żarczycka 129a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 240 10 41 , fax. 0-17 240 10 43
 • Data zamieszczenia: 2013-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Dobry Dom"
  Wola Żarczycka 129a 129a
  37-311 Wola Żarczycka, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 240 10 41, fax. 0-17 240 10 43
  REGON: 27680356400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrydom.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fabrycznie nowego samochodu typu Mikrobus, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Stowarzyszenia Dobry Dom w Woli Zarzyckiej w ramach program p.n. Wyrównywania różnić między regionami II - obszar D, współfinansowanego ze środków PFRON.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup fabrycznie nowego samochodu typu Mikrobus, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu 2 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie ze specyfikacją SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrydom.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach