Przetargi.pl
Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus do przewożenia osób niepełnosprawnych z przynajmniej jednym stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i wyposażeniem w najazd dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych , wraz z jednoczesnym przejęciem samochodu używanego będącego własnością zamawiającego

Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 37
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4711837 , fax. 013 4711837
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Wprowadzać w Świat
  ul. Gombrowicza 37 37
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 4711837, fax. 013 4711837
  REGON: 37116115800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus do przewożenia osób niepełnosprawnych z przynajmniej jednym stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i wyposażeniem w najazd dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych , wraz z jednoczesnym przejęciem samochodu używanego będącego własnością zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - wg załączonej dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus do przewożenia osób niepełnosprawnych z przynajmniej jednym stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego i wyposażeniem w najazd, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych, wraz z jednoczesnym przyjęciem samochodu używanego będącego własnością zamawiającego Przedmiot zamówienia musi być dostarczony zgodnie z specyfikacją techniczną oraz normami jakim powinny odpowiadać samochody tym celom przeznaczone. Przedmiot zamówienia mieści się w kategorii Wspólnego słownika zamówień publicznych: CPV- 34114400-3 Samochód w rozliczeniu: Renault Trafic. - Rok produkcji: 2007. - Silnik o pojemności 1995 cm3 (olej napędowy). - Przebieg km: 403 157 (na dzień 24 stycznia 2014 r.). - Sprawny, aktualnie używany. W celu wyceny samochodu należy kontaktować się z Panią Lidią Sochań: tel. 13 471 18 37 w godz. 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku. Wycena będzie stanowiła podstawę do sporządzenia protokołu oceny technicznej pojazdu o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341144003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wtzustrzyki.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach