Przetargi.pl
„Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”

Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Witaszyczki, Mariusza Małynicza 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie
  Mariusza Małynicza 1
  63-200 Witaszyczki, woj. wielkopolskie
  REGON: 251580939
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w planowanej szacowanej ilości około 375 000, 00 kWh (+- 30 %) w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do obiektu Zamawiającego.Zamawiający informuje, że prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do Zaproszenia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących odbiorcy końcowego. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb odbiorcy końcowego, z tym że niezależnie od ilości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w niniejszym zaproszeniu do negocjacji, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem przewidywanego poboru energii dla odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych Punktu Poboru Energii, faktycznym poborem energii w Punkcie Energii. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz Polskimi Normami.Wykonawca jednocześnie będzie zobowiązany do zakupu, wraz z usługą bilansowania handlowego, energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowana ilość wytwarzanej energii elektrycznej wynosi 4000 MWh i ma charakter orientacyjny.Zamawiający zastrzega sobie montaż odnawialnych źródeł energii na wybranych przez siebie obiektach.Zamawiający ma prawo zrezygnować w trakcie trwania umowy, z zakupu energii elektrycznej do części punktów poboru energii nie większej niż 30 % deklarowanego rocznego zużycia energii z zachowaniem umownych warunków handlowych, w przypadku montażu w punkcie poboru energii instalacji odnawialnego źródła energii.Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w stosunku do części punktów poboru energii w przypadku określonym w § 5 ust. 6 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej. Dystrybutorem energii dla obiektów wymienionych w zestawieniu jest Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku. Podmiotem koordynującym zakup energii elektrycznej jest Energia Jarocin Sp. z o.o. (ul. Moniuszki 43A, 63-200 Jarocin) – lider Klastra Energia Jarocin. Wszelkie pisma i faktury należy przesyłać na adres spółki Energia Jarocin. Zamawiający oświadcza, że jest wpisany do rejestru wytwórców energii elektrycznej prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego od energii elektrycznej wyprodukowanej w posiadanym przez siebie OZE. Zamawiający oświadcza, że energię elektryczną zakupioną od Wykonawcy na podstawie umowy przeznaczał będzie na użytek własny.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :- Zestawienie obiektów objętych zakupem energii elektrycznej (Załącznik nr 1);- Wzór umowy (Załącznik nr 2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach