Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów

Gmina Borów ogłasza przetarg

 • Adres: 57-160 Borów, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 933 022 , fax. 713 933 035
 • Data zamieszczenia: 2019-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borów
  ul. Konstytucji 3 Maja 22
  57-160 Borów, woj. dolnośląskie
  tel. 713 933 022, fax. 713 933 035
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gwborow.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę energii elektrycznej do punktów poboru określonych w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych nie wymienionych, których potrzeba zasilania wyniknie w okresie obowiązywania umowy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie –Prawo energetyczne oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy. - Szacunkowa ilość dostaw energii elektrycznej 933 300 kWh - Określenie przewidywanego poboru energii elektrycznej służy wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania ani przyrzeczenia handlowego - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw energii elektrycznej w stosunku do ilości przewidywanej - Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej - Łącznie moc umowna 1006,70 kW - Dostawa codzienna energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400 V o częstotliwości 50 Hz - Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V grupy przyłączeniowej - Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty - Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT na nabywcę wraz ze wskazaniem płatnika, zgodnie ze wskazaniem kolumn II i III zestawienia „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - Zamawiający przewiduje okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3 000,00 złotych, słownie: (trzy tysiące złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 3. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: A. Gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych; B. Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. C. Gwarancja powinna zawierać następujące elementy: - Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - Kwotę gwarancji, - Termin ważności gwarancji, - Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. - Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego: 02 9588 0004 1300 0169 2000 0030 – Wadium przetargowe – Znak sprawy SSiRG.271.007.2019 Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. 5. Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, b) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wykonawca winien wykazać się posiadaniem: a) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji umowy, b) aktualnej umowy lub promesy umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów –załącznik nr 7 do SIWZ- jeśli dotyczy; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-jeśli dotyczy; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia-jeśli dotyczy; e) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom- załącznik nr 6 do SIWZ- jeśli dotyczy. f)dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach