Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Stalowowolskiego

Powiat Stalowowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 643 37 09 , fax. 015 643 36 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stalowowolski
  ul. Podleśna 15
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 643 37 09, fax. 015 643 36 02
  REGON: 83041347800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stalowowolski.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Stalowowolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Powiatu Stalowowolskiego i jego jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż: 3.1. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. PGE Dystrybucja SA oraz Enesta Sp. z o.o. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym", zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SIWZ oraz zgodnie z Taryfą cen energii przedstawionych w ofercie przetargowej, z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarach, na których znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej, 3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał umowę lub promesę zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz Enesta Sp. z o.o. , na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3.3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r, poz. 503). 3.4. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD, wg ceny jednostkowej netto zawartej w ofercie. 3.5. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zgłoszenia do OSD umowy zgodnie z zasadami określonymi przez OSD, b) sprzedaży energii z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, c) dokonania bilansowania handlowego Zamawiającego, (Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem). d) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, e) przyjmowania wniosków i reklamacji Zamawiającego, f) przekazywania Zamawiającemu istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, 3.6. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadcza, że: a) zostanie określone miejsce dostawy energii elektrycznej, mocy umownej i grupy taryfowej, b) zostanie określony czas obowiązywania umowy, c) rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych. 4. Szacowana roczna wielkość zapotrzebowania na energię - szacunkowa łączna ilość energii rocznie to ok. 1 174 455kWh/rok, w tym taryfa G11- 69 035 kWh/rok, C11- 532 475kWh/rok, C21- 189 137 kWh/rok i B21- 343 808 kWh/rok, C12A – 40 000 kWh/rok. 5. Podana szacunkowa ilość energii ma charakter orientacyjny, służący do określenia wartości zamówienia oraz porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż przewidywana ilość energii. Określona powyżej ilość może ulec zmianie na etapie realizacji zamówienia wg. rzeczywistego zużycia. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ punktów poboru w przypadkach: sprzedaży, nabycia, zamiany, wynajmu, dzierżawy nieruchomości lub przystąpienia innych jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego, w których znajdują się układy pomiarowe oraz zmiany taryfy w obrębie grup taryfowych wskazanych w SIWZ i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu oferty w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 2) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ - załącznik nr 3 do SIWZ, 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 4 do SIWZ, 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (załącznik nr 3 i 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach