Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do Powiatu Żarskiego.

Powiat Żarski ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4790600 , fax. 068 4790601
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żarski
  Al. Jana Pawła II 5 5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4790600, fax. 068 4790601
  REGON: 97077016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do Powiatu Żarskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 41 obiektów należących do Powiatu Żarskiego, w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., należących do grupy taryfowej: C21 - 5 obiektów, G11 - 5 obiekty, C12a - 1 obiekt, C11 - 30 obiekty. Wykaz punktów poboru energii stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ Roczne (12 miesięcy) zużycie energii elektrycznej w 2012 r. wyniosło 1.163,522 MWh /wg załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). 2) Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 16 ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 4) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5) Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 6) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7) Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach