Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3551580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3551580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 00052385000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. O dnia 01.05.2015 do 30.04.2016r. dla obiektów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, 7 szkół, 7 przedszkoli i 1 żłobka oraz obiektów Gminy Miasto Kołobrzeg takich jak oświetlenie terenów publicznych, budynków administracyjnych oraz obiektów małej architektury. 1. Zakres dostawy obejmuje zakup energii elektrycznej dla 97 punktów odbioru energii elektrycznej w tym: a. Dla grupy taryfowej C 21- 6 punktów poboru. b. Dla grupy taryfowej C 12a - 2 punkty poboru. c. Dla grupy taryfowej C 12b - 54 punkty poboru. d. Dla grupy taryfowej C 11- 34 punkty poboru. e. Dla grupy taryfowej C 22a - 1 punkt poboru. 2. W następujących ilościach dla poszczególnych grup taryfowych: a. 624436 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C11 b. 718750 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C12b, w tym: i. szczyt (dzień) 244375 kWh ii. poza szczytem ( noc) 474375 kWh c. 29000 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C12a, w tym: i. szczyt (dzień) 9000 kWh ii. poza szczytem ( noc) 20000 kWh d. 363000 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C21 e. 115000 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C22a, w tym: i. szczyt (dzień) 35000 kWh ii. poza szczytem ( noc) 80000 kWh. 3. Łączna ilość energii elektrycznej we wszystkich grupach taryfowych wynosi 1 850 186 kWh. Łączna moc umowna wszystkich punktów poboru wynosi 1 326,5 kW. Pobór energii elektrycznej odbywa się według standardowych profilów zużycia dla poszczególnych grup odbiorców. Ilość punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Miasto Kołobrzeg - 71, ilość punktów poboru energii elektrycznej należących do zespołów szkół, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli miejskich i żłobka - 19, ilość punktów poboru energii elektrycznej należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4, ilość punktów poboru energii elektrycznej należących do Regionalnego Centrum Kultury - 3 punkty. Energia elektryczna dostarczana będzie na potrzeby oświetlenia dróg i terenów budynków administracyjnych, szkół, przedszkoli, żłobka, boisk szkolnych, lokali użytkowych biurowych i obiektów małej architektury takich jak fontanny, kaskady wodne. Dla czterech punktów poboru energii elektrycznej będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy. Trzy punkty poboru to grupa taryfowa C11 z 30 dniowym terminem wypowiedzenia umowy. Jeden punkt w grupie taryfowej C21, dla którego zawarta jest umowa na czas określony do 30 kwietnia 2015 r. 4. Dla następujących punktów poboru ( 4 punktów) będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy. 1) ul. Stańczyka - oświetlenie, grupa taryfowa C12b - okres wypowiedzenia umowy kompleksowej 1 miesiąc, 2) ul. Rzeczna - oświetlenie, grupa taryfowa C12b - okres wypowiedzenia umowy kompleksowej 1 miesiąc, 3) ul. Warzelnicza - oświetlenie, grupa taryfowa , okres wypowiedzenia umowy kompleksowej 1 miesiąc, 4) Zespół Szkół - ul. Lwowska 7, grupa taryfowa C21 - zawarta umowa kompleksowa na czas określony do 30 kwietnia 2015 r. 5. Nowy sprzedawca będzie upoważniony do rozwiązania umów kompleksowych i zawarcia w imieniu kupujących umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wyżej wymieniane punkty poboru nie są związane promocjami z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej zatem nie istnieją przeszkody opóźniające rozwiązanie umów. Dla pozostałych punktów poboru będzie to kolejna zmiana sprzedawcy i zawarte są już umowy na usługę dystrybucji. Za realizacje zamówienia odpowiedzialni będą upoważnieni przedstawiciele Kupujących. Wykonawca otrzyma od Kupujących wszystkie dane, dokumenty lub ich kopie oraz pełnomocnictwa, które niezbędne są do zgłoszenia OSD zmiany sprzedawcy, rozwiązania umów kompleksowych i zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 6. W przypadku jednego punktu poboru w taryfie C21 (Szkoła Podstawowa nr 8), dla którego będzie to kolejna zmiana sprzedawcy istnieje prawdopodobieństwo zaniżonego oszacowania rocznego zużycia energii elektrycznej rzędu 25 000 kWh z powodu nieprawidłowego działania układu pomiarowego. W związku z powyższym z chwilą zweryfikowania poboru energii elektrycznej dla tego punktu poboru Wykonawca (Sprzedawca) zawrze ze wskazanym wyżej podmiotem umowę uwzględniającą większy wolumen energii elektrycznej na warunkach określonych w ofercie dotyczącej energii elektrycznej dla grupy taryfowej C21.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach