Przetargi.pl
Dostawa i montaż inkubatora zamkniętego oraz dostawa i montaż 9 sztuk inkubatorów zamkniętych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4661086 , fax. 91 4661113
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4661086, fax. 91 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż inkubatora zamkniętego oraz dostawa i montaż 9 sztuk inkubatorów zamkniętych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż inkubatora zamkniętego oraz dostawa i montaż 9 sztuk inkubatorów zamkniętych zwanych dalej sprzętem. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry zawiera załącznik nr 5 do formularza oferty. 3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są w Rozdziale II SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt stanowił wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamówienie składa się z 2 zadań: a) zadanie nr 1 - inkubator zamknięty b) zadanie nr 2 - 9 sztuki inkubatorów zamkniętych 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. Wykonawcy mogą składać ofertę obejmującą jedno zadanie bądź dwa zadania. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2-szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach