Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Stary Brus ogłasza przetarg

 • Adres: 22-244 Stary Brus, Stary Brus 47a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5710126 , fax. 082 5710126
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Brus
  Stary Brus 47a 47a
  22-244 Stary Brus, woj. lubelskie
  tel. 082 5710126, fax. 082 5710126
  REGON: 00054583400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starybrus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. wynosi 326 356,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej mają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. wynosi 94 333,20 zł brutto.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach