Przetargi.pl
Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami, przez rzeką Wyżnicę , w km 9+080 drogi powiatowej nr 2639 L Józefów - Boiska - Dzierzkowice w miejscowości Mazanów, gmina Józefów nad Wisłą.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204072 , fax. 081 8204072
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204072, fax. 081 8204072
  REGON: 43102961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpopole.bip-gov.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami, przez rzeką Wyżnicę , w km 9+080 drogi powiatowej nr 2639 L Józefów - Boiska - Dzierzkowice w miejscowości Mazanów, gmina Józefów nad Wisłą.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa mostu drogowego wraz z dojazdami, przez rzeką Wyżnicę , w km 9+080 drogi powiatowej nr 2639 L Józefów - Boiska - Dzierzkowice w miejscowości Mazanów, gmina Józefów nad Wisłą,, 1)Przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Wyżnicę w ciągu drogi powiatowej nr 2639 L w km.9+080. 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 L na dojazdach do mostu na odcinkach po 150 m z każdej strony. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zakres robót mostowych - przebudowa obiektu mostowego, W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące roboty: a)Roboty przygotowawcze, b)Roboty rozbiórkowe na moście: -rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kostki granitowej -rozbiórka w-wy ochronnej betonowej i rozbiórka izolacji z papy, -profilowanie powierzchni płyty po robotach rozbiórkowych, -rozbiórka krawężników i barier ochronnych. c)Roboty rozbiórkowe na dojazdach w strefie mostu - rozbiórka nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kamienia, -wykopy za przyczółkami, -rozbiórka uszkodzonych umocnień stożków d)Roboty na moście -wykonanie w-wy szczepnej między starym i nowym betonem, -ułożenie izolacji z papy bitumicznej, przygotowanie zbrojenia i ułożenie w-wy nadbetonu, -wykonanie w-wy wiążącej z masy bitumicznej i w-wy ścieralnej SMA na moście i dojazdach w strefie mostu, -naprawa i zabezpieczenie zaprawą PCC bocznych powierzchni krawężników, belek gzymsowych, płyty ustroju nośnego spodu płyty, słupków balustrady, skrzydełek i bocznych powierzchni przyczółków. e)Roboty na dojazdach w strefie mostu -wykonanie drenażu za przyczółkami i ułożenie betonu w strefach wykopu, -wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, -uzupełnienie robót ziemnych i plantowanie z obsianiem skarp nasypów, -naprawa schodów, wykonanie ścieków na skarpach, ustawienie krawężników i barier ochronnych, -naprawa stożków, umocnienie poboczy w strefach skrzydełek kostką kamienną oraz koryta rzeki narzutem kamiennym, 2)Zakres robót drogowych- przebudowa drogi powiatowej nr 2639 L na dojazdach do mostu na odcinkach po 150 m z każdej strony. W ramach przebudowy zostaną wykonane następujące roboty: -rozbiórka uszkodzonej nawierzchni bitumicznej -ułożenie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, -pobocza z kruszywa kamiennego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie złotych:- Sześć tysięcy i 00/100) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a)w pieniądzu; b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)w gwarancjach bankowych; d)w gwarancjach ubezpieczeniowych; e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., poz.275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620). 2.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr 81 1240 5497 1111 0010 4156 4009 Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. 3.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty ,a oryginał tego dokumentu należy złożyć do depozytu w kasie Zarządu Dróg - pok. Nr 7 4.W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną ,,za zgodność z oryginałem,,. 5.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie zgodnie z rozdziałem XI pkt 1 SIWZ . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpopole.bip-gov.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach