Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Godziesze Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7611089 , fax. 062 7611053
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziesze Wielkie
  ul. 11 Listopada 10 10
  62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7611089, fax. 062 7611053
  REGON: 25085516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. wynosi 1 379 198,15 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Zamawiający oświadcza, posiada dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach