Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8133225, 8983719 , fax. 061 8133225
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Podleśna 4 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8133225, 8983719, fax. 061 8133225
  REGON: 00052694300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. Miasto Puszczykowo jest uprawnione do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Miasto Puszczykowo oraz jednostki organizacyjne zawierać będą oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15%. Obowiązujące umowy kompleksowe zostaną wypowiedziane i zawarte nowe odrębne umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 868 838,00 kWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga dokonania zmiany taryfy w pkt 1.1 Oświetlenie uliczne poz. 20 ul. Wysoka (parking) z taryfy C11 na taryfę C11o oraz w pkt 1.5 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wlkp poz. 1 z taryfy C21 na taryfę C22a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszczykowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach