Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni”

Gmina Lubochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 103 510 , fax. 447 103 022
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubochnia
  ul. Tomaszowska 9
  97-217 Lubochnia, woj. łódzkie
  tel. 447 103 510, fax. 447 103 022
  REGON: 59064814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni” 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery niżej wymienione części: Część I - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego, socjalnego i biurowego Szczegółowy opis dla części I znajduje się w załączniku nr 5a do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część II - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia edukacyjnego Szczegółowy opis dla części II znajduje się w załączniku nr 5b do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część III - Zakup, dostawa i montaż sprzętu ITC Szczegółowy opis dla części III znajduje się w załączniku nr 5c do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Część IV - Zakup i dostawa książek Szczegółowy opis dla części IV znajduje się w załączniku nr 5d do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XI - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 3) w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) 4) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach