Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".

Gmina Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7578002, 7578077 , fax. 297 578 220
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrówka
  ul. T. Kościuszki 14
  05-252 Dąbrówka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7578002, 7578077, fax. 297 578 220
  REGON: 53369900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowka.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości”. Zamówienie składa się z 6 części: Część I – Zakup i dostawa sprzętu TIK Część II – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Część III – Zakup i dostawa pomocy SI Część IV – Zakup i dostawa mebli szkolnych Część V – Zakup platform edukacyjnych Część VI – Budowa sieci logicznej i elektrycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, nie stawia w tym zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składający ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) wypełniony druk „Formularz oferty” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy do części, na którą składa ofertę 3) Pełnomocnictwo do popisania oferty (jeżeli dotyczy). 4) oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 5) oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach