Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony PN/32EC/11/2019 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.

Szpital Solec Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 250 62 48 , fax. 22 250 61 99
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Solec Sp. z o.o.
  ul. Solec 93
  00-382 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99
  REGON: 14262895500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmsolec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony PN/32EC/11/2019 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków Szpitala Solec Sp. z o.o.: a) Szpitala przy ul. Solec 93; b) Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99; c) Pawilon przy Kruczkowskiego 3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy” oraz załączniku nr 6 „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji lub obrotu ciepłem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – „Prawo energetyczne”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach