Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 00051437700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.duw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na IV (cztery) części: • Część I - Zakup, dostawa i montaż metalowych szaf kartotekowych, • Część II - Zakup, dostawa i montaż krzeseł biurowych, • Część III - Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych, • Część IV - Zakup, dostawa i montaż mebli metalowych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach