Przetargi.pl
Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - dostawa i montaż mebli

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2021-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - dostawa i montaż mebli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia uzupełniającego do Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej (dalej: RCKS) w Sobótce przy ul. Fryderyka Chopina 25. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach budynku RCKS. Do wyposażenia w budynku są: • hol na parterze, który w jednej ze swoich części pełnił będzie funkcję szatni, kasy biletowej i punktu gastronomicznego, • hol na I piętrze, • 2 garderoby, • 6 biur, • biblioteka z czytelnią, • 2 sale warsztatowo-konferencyjne, • pomieszczenie socjalne, • pomieszczenie obsługi technicznej dla sali widowiskowej, • pomieszczenie serwerowni i archiwum. Szczegółowy opis określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach