Przetargi.pl
Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 756 73 73 , fax. 22 756 21 72
 • Data zamieszczenia: 2021-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Fabryczna 1
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 22 756 73 73, fax. 22 756 21 72
  REGON: 16189686000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.zozpiaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup, dostawa i instalacja aparatu do badań ultrasonograficznych (USG)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33112200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach